REAP Hart van Zuid

Doepel Strijkers / JA / TU Delft / Gem. Rotterdam

Rotterdam wil in 2025 de helft van zijn CO2 - uitstoot hebben verminderd. Dat is een enorme opgave, die vraagt om een herziening van de aanpak van de gebouwde omgeving. In een interdisciplinair team is onderzocht hoe het CO2 - vraagstuk op gestructureerde wijze kan worden aangepakt. Dit heeft geresulteerd in de Rotterdamse EnergieAanpak en -Planning (REAP). De REAP-methodiek ondersteunt de initiële energievraag, het gebruik van reststromen en invulling van de resterende vraag met duurzame bronnen, en dit op de schaal van gebouwen, gebouwclusters en hele wijken.
Het algemene doel bij deze studie was te onderzoeken of CO2 – neutraliteit kan worden bereikt voor een bestaand deel van de stad, gezien vanuit de stedenbouw en het ruimtelijke ontwerpproces. Om tot een hanteerbare methodiek te komen was reductie van energiegebruik of CO2 - uitstoot het leidend principe. Daarnaast is bij de uitwerking van REAP zo realistisch mogelijk omgegaan met principes op economisch, sociaal, politiek en organisatorisch vlak.
Met REAP als leidraad is een verkennende ontwerpstudie gedaan naar de mogelijkheden om het Hart van Zuid, waaronder de grootschalige gebouwcomplexen Ahoy’, Zuidplein en het Ikaziaziekenhuis, CO2 - neutraal te maken.

Regio

Schaal

Opdracht

Thema

Ontwerper:
Doepel Strijkers / JA / TU Delft / Gem. Rotterdam

Datum ontwerp:
2009

credits en contact

PROJECTGROEP HART VAN ZUID
Nico Tillie, projectleider CO2 - Pilots duurzame stad, dS+V, Gemeente Rotterdam
Andy van den Dobbelsteen, Climate Design & Sustainability, Faculteit Bouwkunde, TU Delft
Duzan Doepel, architect, Doepel Strijkers
Marc Joubert, architect, JA
Wim de Jager, teamleider duurzaamheid Gemeentewerken, Gemeente Rotterdam
Roland van Rooyen, adviseur energie Gemeentewerken, Gemeente Rotterdam

contact
Doepel Strijkers

Havens 285, Benjamin Franklinstraat 509
3029 AC Rotterdam
010 273 3158
office@DoepelStrijkers.com
www.doepelstrijkers.com